Planszówkolandia

RODO

rodo

Głos Ostrowa

echo

Artykuły

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe
 

 

Ostrów Lubelski, 03.02.2014r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Centrum Kultury z siedzibą w Ostrowie Lubelskim, ul. Partyzantów 14, zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę kompleksową organizacji imprezy pod nazwą Familijny Festiwal Dobrego Humoru wg poniższej specyfikacji.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

 

1.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu imprezy, która odbędzie się dn. 27.07.2014 od godz. 15 do godz. 24 na plaży przy Jeziorze Miejskim w Ostrowie Lubelskim

 • Wynajem sceny- Scena z zadaszeniem o wymiarach min. 6x10, okrywającym całość sceny, schody, wysokość podłogi 1,5 m; niezależne rusztowanie o wymiarach 2,5x2,5, wys. min 8m do powieszenia systemu liniowego
 • Wynajem nagłośnienia i oświetlenia - System liniowy znanej marki ze stołem monitorowym cyfrowym i frontowym cyfrowym z mikrofonami. Oświetlenie 21 szt parów tzw ruchome głowy o mocy 700W, 4 blindery, 16 par halogenów tradycyjnych bądź ledowych 2PC 1000W, reflektor prowadzący, uchwyty i okablowanie, sterowniki do montażu i realizacji imprezy.
 • Ubezpieczenie imprezy - Ubezpieczenie imprezy na 1000 osób.
 • Wynajem ochrony  - Wynajem licencjonowanej firmy ochroniarskiej, niezbędnej do organizacji imprezy
 • Wynajem płotków do zabezpieczenia placu imprezy - Wynajem płotków do wydzielenia terenu imprezy. 40 MB płotków ciężkich oraz 120 MB płotków lekkich wraz z transportem, rozstawieniem i złożeniem.
 • Wynajem przenośnych toalet - Wynajęcie 8 przenośnych toalet ponieważ liczba istniejących na miejscu organizacji imprezy jest niewystarczająca dla przewidywanej liczby uczestników
 • Wynajem agregatu prądotwórczego wraz z paliwem - Agregat z transportem 1 szt dla sceny min 100KW z uziemieniem, wskaźnikiem rzeczywistego poboru mocy z dużą ilością gniazdek 230V, z rozdzielnią elektryczną pozwalającą podłączyć 5 niezależnych kabli siłowych do 400V 32A; wszystkie przewody, kable, styki i złączniki spełniające normy IP44, paliwo do agregatu na czas trwania imprezy
 • Wydruk plakatów - Przygotowanie projektu i druk plakatów formatu A2 trzy  kolory na papierze kredowym w ilości 1000 szt.
 • Pokaz fajerwerków - Pokaz sztucznych ogni min 10 minut powinien zawierać użycie baterii profesjonalnej 100 szt strzałowej, 36 strzałowej, 25 strzałowej kątowej, efekt wodospadu, rzymskie ognie, fontanny
 • Koncert zespołu muzycznego - Wielokrotni zwycięzcy festiwali muzycznych o zasięgu ogólnopolskim. Czas trwania koncertu min 90 min plus ewentualne bisy. Profesjonaliści – 15 lat doświadczenia na scenie.
 • Blok zabaw dla dzieci (animatorzy, malowanie twarzy, salon fryzjerski, nauka tańca) - W bloku zabaw dla dzieci przewidziano szereg różnych zabaw i konkursów przeprowadzonych przez wyspecjalizowanych animatorów posiadających wieloletnie doświadczenie w zawodzie
 • Konferansjer - Znana, rozpoznawalna postać w świecie medialnym, celebryta. Prowadzenie festiwalu w godzinach od 15 do 24 w dniu imprezy, zapowiadanie artystów, kontakt z publicznością
 • Opłata ZAIX

 

 

 

 1. Termin i miejsce składania ofert:

 

2.1. Oferta powinna być dostarczona osobiście lub przesłana za pośrednictwem poczty na adres:

 

Centrum Kultury w Ostrowie Lubelskim

ul. Partyzantów 14

21-110 Ostrów Lubelski

do dnia 10.02.2014 r. do godziny 9:00.  Liczy się data wpływu.

 

2.2. Oferta powinna być złożona na formularzy ofertowym, stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.

 

2.3. Koperta powinna być oznakowana następującym tekstem:

 

 

 

 

„Oferta na kompleksową usługę organizacji „Familijnego Festiwalu Dobrego Humoru”

oraz

„Nie otwierać przed 10.02.2014 r. godz. 9.00”

 

 

 

 

 

 1. Termin realizacji zamówienia i płatność.

 

3.1. Złożenie zamówienia przez zamawiającego na podstawie oferty do 14.07.2014 r.         .

3.2. Płatność za przedmiot zamówienia na podstawie wystawionej przez Oferenta faktury VAT/rachunku po realizacji zamówienia.

3.3. Zamawiający nie przyjmuje możliwości zaliczkowania na poczet realizacji zamówienia.

 

 

 1. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty.

 

4.1. O wyborze najkorzystniejszej oferty będzie decydować cena usługi. Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który spełni wszystkie wymagania określone w zaproszeniu do składania ofert.

 

 1. Informacja na temat udzielenia zamówienia.

 

Zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) wobec zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W związku z powyższym niniejsze zaproszenie do składania ofert nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa ofert nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. O ewentualnym wybraniu Państwa oferty zostaniecie państwo poinformowani poprzez złożenie zamówienia.

 

 1. Załączniki.
 2. Wzór formularza ofertowego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….....................................................

(Pieczątka firmowa Wykonawcy (jeśli dotyczy))

 

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

 

Centrum Kultury Ostrów Lubelski

ul. Partyzantów 14

21-110 Ostrów Lubelski

 

 1. Nazwa przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu imprezy, która odbędzie się dn. 27.07.2014 od godz. 15 do godz. 24 na plaży przy Jeziorze Miejskim w Ostrowie Lubelskim

Usługa obejmuje:

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca Usługa obejmuje:

 

 • Wynajem sceny - Scena z zadaszeniem o wymiarach min. 6x10, okrywającym całość sceny, schody, wysokość podłogi 1,5 m; niezależne rusztowanie o wymiarach 2,5x2,5, wys. min 8m do powieszenia systemu liniowego
 • Wynajem nagłośnienia i oświetlenia - System liniowy znanej marki ze stołem monitorowym cyfrowym i frontowym cyfrowym z mikrofonami. Oświetlenie 21 szt parów tzw ruchome głowy o mocy 700W, 4 blindery, 16 par halogenów tradycyjnych bądź ledowych 2PC 1000W, reflektor prowadzący, uchwyty i okablowanie, sterowniki do montażu i realizacji imprezy.
 • Ubezpieczenie imprezy - Ubezpieczenie imprezy na 1000 osób.
 • Wynajem ochrony  - Wynajem licencjonowanej firmy ochroniarskiej, niezbędnej do organizacji imprezy
 • Wynajem płotków do zabezpieczenia placu imprezy - Wynajem płotków do wydzielenia terenu imprezy. 40 MB płotków ciężkich oraz 120 MB płotków lekkich wraz z transportem, rozstawieniem i złożeniem.
 • Wynajem przenośnych toalet - Wynajęcie 8 przenośnych toalet ponieważ liczba istniejących na miejscu organizacji imprezy jest niewystarczająca dla przewidywanej liczby uczestników
 • Wynajem agregatu prądotwórczego wraz z paliwem - Agregat z transportem 1 szt dla sceny min 100KW z uziemieniem, wskaźnikiem rzeczywistego poboru mocy z dużą ilością gniazdek 230V, z rozdzielnią elektryczną pozwalającą podłączyć 5 niezależnych kabli siłowych do 400V 32A; wszystkie przewody, kable, styki i złączniki spełniające normy IP44, paliwo do agregatu na czas trwania imprezy
 • Wydruk plakatów - Przygotowanie projektu i druk plakatów formatu A2 trzy  kolory na papierze kredowym w ilości 1000 szt.
 • Pokaz fajerwerków - Pokaz sztucznych ogni min 10 minut powinien zawierać użycie baterii profesjonalnej 100 szt strzałowej, 36 strzałowej, 25 strzałowej kątowej, efekt wodospadu, rzymskie ognie, fontanny
 • Koncert zespołu muzycznego - Wielokrotni zwycięzcy festiwali muzycznych o zasięgu ogólnopolskim. Czas trwania koncertu min 90 min plus ewentualne bisy. Profesjonaliści – 15 lat doświadczenia na scenie.
 • Blok zabaw dla dzieci (animatorzy, malowanie twarzy, salon fryzjerski, nauka tańca) - W bloku zabaw dla dzieci przewidziano szereg różnych zabaw i konkursów przeprowadzonych przez wyspecjalizowanych animatorów posiadających wieloletnie doświadczenie w zawodzie
 • Konferansjer - Znana, rozpoznawalna postać w świecie medialnym, celebryta. Prowadzenie festiwalu w godzinach od 15 do 24 w dniu imprezy, zapowiadanie artystów, kontakt z publicznością.
 • Opłata ZAIX

 

 1. Nazwa i adres Wykonawcy/Imię i nazwisko oraz adres Wykonawcy:

  …......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

IV. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w zapytaniu ofertowym w kwocie

             (brutto):…...................

              (netto): ….....................

Słownie brutto:

….................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

Oświadczam, że:

 1. Zapoznałem się z zapytaniem ofertowym i nie wnoszę do niego uwag.
 2. Posiadam stosowne kwalifikacje  niezbędne do wykonania ww zadania

 

 

 

 

  …....................................................                                                              …....…....................…...............

        Miejscowość i data                                                                                     podpis osoby upoważnionej

 

                                                                                                                                                                              

Razem Bezpieczniej

 

„Razem Bezpieczniej”

„Razem Bezpieczniej” to rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań. Ma on na celu ograniczyć skalę zjawisk i zachowań, które budzą powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia. Jest on zgodny z przyjętym przez Radę Ministrów dokumentem „Strategia Rozwoju Kraju 2007 – 2015”, którego jednym z priorytetów jest „Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa”.

W dokumencie tym wskazuje się, że „przy współpracy z lokalnymi społecznościami należy dążyć do tworzenia efektywnych lokalnych systemów bezpieczeństwa oraz wspierać działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa lokalnego, w szczególności mając na celu ograniczenie najbardziej dokuczliwej dla obywateli przestępczości pospolitej”. To ważny obszar wspólnych działań administracji państwowej i samorządowej.

Zgodnie z zadaniami określonymi w Ustawie celem Policji jest zapewnienie bezpieczeństwa obywateli, którego miarą jest rzeczywiste poczucie bezpieczeństwa każdego z nich. Działania podejmowane przez Policję mają służyć społeczeństwu, dlatego też jedną z form takich działań jest stałe poszukiwanie skutecznych programów prewencyjnych oraz dostosowanie działań Policji do występujących zagrożeń i oczekiwań społecznych.

W modelu ochrony porządku i bezpieczeństwa istotną role zajmują samorządy terytorialne. Wsparcie i uzupełnianie działaniami społeczności lokalnych i samorządów jest niezwykle cenne podczas wdrażania przez Policję działań profilaktycznych.

Jedną z form takich działań jest przeprowadzenie debat społecznych mających na celu zdiagnozowanie realnych oczekiwań społecznych wobec instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa oraz wspólne rozwiązywanie problemów uciążliwych dla społeczeństwa.

Celem takiego przedsięwzięcia jest ograniczenie zjawisk oraz zachowań, które budzą powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia, badanie oczekiwań społecznych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, a przede wszystkim włączenie obywateli w wypracowanie propozycji rozwiązań mających na celu wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców w środowisku lokalnym.

Mając to na uwadze Komendant Powiatowy Policji w Lubartowie oraz Starosta Lubartowski zapraszają mieszkańców powiatu na debatę społeczną poświęconą poprawie bezpieczeństwa na terenie powiatu lubartowskiego. Tematem przewodnim dyskusji będzie zwalczanie przemocy w rodzinie. Spotkanie rozpocznie się 21 maja 2013 roku o godzinie 10:00 w Sali Rycerskiej Starostwa Powiatowego, przy ul. Słowackiego 8 w Lubartowie.

Do udziału w  debacie zaproszeni zostali przedstawiciele administracji samorządowej, instytucji pomocowych, organizacji pozarządowych i spółdzielni mieszkaniowych.

Sprzedaż mieszkania

Do sprzedania mieszkanie własnościowe, bezczynszowe 58,5 m2 z balkonem w tym 2 pokoje (9,6m2, 12,4m2), salon z aneksem kuchennym (20,5 m2), przedpokój z garderobą (8,7m2), łazienka (4,5m2).

Mieszkanie znajduję się na 1 piętrze w budynku dwupiętrowym. Mieszkanie po generalnym remoncie w 2013 roku, wykończone, do zamieszkania od zaraz. Wymieniona instalacja elektryczna, c.o. C.o. – podłogowe. Ciepła woda + c.o. – gazowe, własne. Nowe, plastikowe okna, w pokojach na podłogach panele, w kuchni, przedpokoju z garderobą oraz w łazience terakota. Na ścianach gładź gipsowa, ściany pomalowane, w łazience i częściowo w kuchni glazura.

Łazienka razem z WC. W łazience kabina prysznicowa w nowoczesnym stylu. Drzwi wejściowe od klatki nowe.

Blok umiejscowiony w cichej okolicy, w sąsiedztwie lasu oraz szlaku jagiellońskiego. W pobliżu piękne krajobrazy – pobliskie jezioro miejskie, ,,szumy”. Odległość od centrum, szkoły ok. 1 km.

Zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 785 005 035 lub 511 574 660.

Możliwość prezentacji nieruchomości po wcześniejszym umówieniu.

Cena za 1m2 - 2 500zł – cena łącznie 146 250zł

 

Edukacja MIKRO

Agencja Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Sp.z.o.o. w Lublinie

zaprasza do udziału w bezpłatnym projekcie dla mikroprzedsiębiorstw

„Edukacja MIKRO”

W projekcie mogą wziąć udział MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA, które spełniają poniższe kryteria:

· posiadają jednostkę organizacyjną (np. siedzibę, oddział, filię, delegaturę) na terenie powiatu lubartowskiego, parczewskiego, łęczyńskiego, radzyńskiego  

· nie przekroczyło limitu pomocy de minimis przeznaczonej dla przedsiębiorstwa,

· nie znajduje się w trudnej sytuacji

Okres realizacji projektu: 01.03.2013r. do 31.08.2014r.

W szkoleniach może wziąć udział:

 • właściciel, pełniący funkcje kierownicze,
 • wspólnik, w tym partner prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie  i czerpiący z niego korzyści finansowe;
 • pracownik - osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę [art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.)],

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne - objęte regułami pomocy de minimis zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  z dnia 15 grudnia 2010r.

Nazwa szkolenia

 

Termin realizacji

Liczba godzin

Praca w zespole - profesjonalna obsługa klienta

VIII – X 2013

30h

Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych w firmie

IX – XI 2013

30h

Prowadzenie ewidencji pracowniczej i rozliczeń publiczno-prawnych

I – V 2014

80h

Operator urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych

I – III 2014

45h

Operator wózków jezdniowych

V-VIII 2013

45h

Szkolenia zlecone:

Obsługa żurawi stałych, przenośnych i przewoźnych (HDS)

I – VI 2014

52h

Prawo jazdy kat. B

IX – VI 2014

60h

Obsługa koparko – ładowarki

IX – XII 2013

176h

Szkolenia zostaną zoorganizowane w Parczewie w godzinach popołudniowych z częstotliwością raz w tygodniu. Nie dotyczy to szkoleń zleconym, w ich przypadku miejsce realizacji może być inna miejscowość.

Zapisy i informacje:

Parczew ul. Plac Wolności 7,          e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.         tel.: 83 355 09 53

www.arsg.lublin.pl

Projekt „Edukacja MIKRO” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA